Nakládání s obaly a odpady

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o odpadech a činnosti související: 

 • zpracování kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů 
 • zpracování Koncepce nakládání s odpady (směrnice) 
 • zpracování Ekonomické analýzy nakládání s odpady a návrhu řešení na využití či zneškodnění odpadů 
 • zpracování Plánu odpadového hospodářství pro původce odpadů 
 • zpracování Provozního řádu skladu odpadů 
 • zpracování Identifikačních listů nebezpečných odpadů a značení odpadů 
 • zajištění pozice odpadového hospodáře 
 • školení zaměstnanců o nakládání s odpady 
 • vedení evidence odpadů a zpracování hlášení o odpadech v rozsahu daném legislativou 
 • průběžné řešení problematiky využití či zneškodnění odpadů 
 • zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ochrany životního prostředí, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání 
 • zajištění všech souhlasů a rozhodnutí dle platných právních požadavků 
 • provádění pravidelných kontrol nakládání s odpady, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění 
 • vyjadřování se k nově zaváděným technologiím, popřípadě k úpravě technologických procesů z hlediska míry jejich škodlivosti na životní a pracovní prostředí 
 • podávání informací o nových právních požadavcích a jejich zavádění do praxe 
 • podávání informací o nových poznatcích a technologiích v oblasti ochrany životního prostředí 
 • navržení systému nakládání s obaly dle platných právních požadavků 
 • spolupráce při vedení evidence obalů v rozsahu daném právními požadavky či autorizovanou společností 
 • zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku nakládání s obaly, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání 
 • provádění pravidelných kontrol nakládání s obaly, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění 
 • spolupráce při zajištění zpětného odběru obalů 
 • spolupráce při značení obalů

Služby v oblasti ochrany životního prostředí

Kontroly plnění legislativy ve Vaší firmě

Příprava povinné dokumentace Vaší firmy

Poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí

Účast při kontrolách státních orgánů

Plný outsourcing veškerých činností v souvislosti s ochranou ŽP

Příprava a certifikace dle ISO 14001

 

Postaráme se o Vás

Služby v oblasti BOZP a požární ochrany

Kontrola plnění požadavků v oblasti BOZP a PO

Příprava povinné dokumentace BOZP a PO pro Vaši firmu

Účast při kontrolách státních orgánů

Poradenské služby v rozsahu dle Vašich požadavků

Převzetí odpovědnosti a outsourcing v oblasti BOZP a PO

Postaráme se o Vás

Služby v oblasti procesního řízení

Příprava a zavádění systémů řízení kvality

Optimalizace firemních procesů

Hledání a návrhy úspor nákladů

Školení a vzdělávání zaměstnanců

Audity a certifikace systémů řízení kvality

Pomůžeme Vaší firmě růst

Služby kvality

Vizuální kontrola, třídění a přebírání výrobků/komponent dle předložených požadavků, značení dílů

Kontrola výrobků/komponent pomocí optických zařízení (mikroskopy, endoskopy, lupy)

Kontrola výrobků/komponent pomocí měřidel (komunální měřidla, speciální a další)

Kontrola výrobků/komponent pomocí přípravků

Zkoušení funkčnosti komponent

Vysoká kvalita je nutnost!

Služby pro Vaši firmu

Poradenství v oblasti dotací z EU

Vedení účetnictví a ekonomické poradenství

Poradenství v oblasti HR managementu

 

Komplexní služby pro Vaši spokojenost

Kontaktní formulář

*
*
*
*
*
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.