Řízení lidských zdrojů a personální poradenství

Plány výchovy a vzdělávání

Každý plán výchovy a vzdělávání je důležité koordinovat s finančním plánem. Výchovu je nutné plánovat tak aby byly náklady na ni plošně rozvržené a nezatěžovali jednorázově rozpočet, např. v příjmově slabých měsících. Dále je třeba skloubit potřeby provozu s termíny vzdělávacích akcí. Rovněž rozvržení termínů výchovně vzdělávacích akcí musí být v souladu s platností jednotlivých oprávnění a školení. Je třeba aby zde fungovala oblast personálních rezerv z důvodů zastupitelnosti.
 
Zabezpečení výchovy a vzdělávání
 
Nejčastěji se stává, že se shánějí jednotlivé firmy z oblasti výchovy a vzdělávání nahodile tak jak se objeví potřeba. Toto řešení je zpravidla velmi drahé a neskýtá žádné záruky kvality. Narychlo zajištěná lektorská firma zpravidla není schopná vyhovět termínově a to přináší komplikace v provozu Vaší firmy. Je-li toto komplexně zabezpečeno naší firmou v návaznosti na plán výchovy jsou tyto termíny vždy v souladu s potřebami Vaší firmy.
 
Vzdělávání zaměstnanců:
 
Pracovní právo
 • zákoník práce
 • zákon o zaměstnanosti
 • povinnosti vedoucích zaměstnanců
 • pracovněprávní minimum
 • pracovní právo pro manažery
 • vedení personální dokumentace
 • řešení kázeňských přestupků, způsoby, postupy
 • propouštění: výpovědi - druhy, způsoby použití, metodika provádění
 • další školení dle potřeb a požadavků
 
Personalistika
 • personalistické minimum
 • personalistika pro manažery
 • personální dokumentace v souladu se současnými legislativními požadavky
 • odměňování
 • motivace
 • personální plány
 • kariérní plány
 • personální rezervy
 • hodnocení zaměstnanců
 • diagnostika zaměstnanců
 • výběr nových zaměstnanců
 • další školení dle potřeb a požadavků
 
Personální audit celé firmy nebo jednotlivých částí
 
Analýza stavu personální práce, personální politiky ve firmě, úrovně jednotlivých pracovníků a zmapování jejich možností. Posouzení stavu organizace a řízení. Identifikace slabých míst a nedostatků. Návrh a doporučení na řešení problematických částí. Audit se pochopitelně týká také vedení personální agendy (pracovní smlouvy, mzdové výměry, náplně práce atd.).
 
Vedení personální agendy
 
Tato oblast zahrnuje zavedení celé škály pracovněprávních dokumentů, jako jsou pracovní smlouvy, mzdové výměry, výměry osobního ohodnocení, hmotné odpovědnosti, kvalifikační listy, popisy pracovních funkcí, a celá řada dalších dokumentů. Je až zarážející jak často bývají tyto dokumenty chybně zpracovány a nedostatečně ošetřeny z právního hlediska. Zaměstnavatel se tím vystavuje postihu, jelikož uzavřel se zaměstnancem neplatnou pracovní smlouvu apod. Při případném soudním sporu argumentuje neplatnými, nebo neúplnými dokumenty a jeho šance na úspěch jsou pak předem ztraceny.
 
Mzdová politika - zásady odměňování
 
Stanovení optimálního způsobu odměňování, včetně zavedení zvoleného systému. Vypracování metodiky odměňování, včetně dokladové části. Nalezení motivačních stimulů a zlepšení operativnosti pro potřeby firmy. Při vhodně zvoleném způsobu a systému mzdové politiky se odstraní nesprávné a nespravedlivé odměňování, zjistí se rezervy a odstraní plýtvání mzdovými prostředky. Při vhodně stanovené motivační složce mzdy se zvýší kvalita práce a výkonnost zaměstnanců na všech stupních. Zároveň se vytvoří možnosti rozlišení kvalitních a méně kvalitních pracovníků. Zajistí se objektivita v odměňování a odstraní se nespravedlivé rovnostářství v odměňování. Zlepší se pracovní vztahy na pracovišti a vytvoří se podmínky pro iniciativu atd.
 
Personální plány a projekty
 
Každá firma by měla mít představu o svém vývoji a s tím souvisící personální plán. To znamená vypracovat projekt na personální vývoj a potřeby. Máme-li představu, kam se bude vývoj firmy ubírat, jaký bude nárůst produkce apod., musíme mít také plán personálního obsazení nových pracovních míst. Personální plány se vypracovávají i v případě současného stavu tak, abychom zjistili, zda je optimální a zda nedochází k přetěžování a nebo k nevyužívání stávající personální kapacity. Toto je nejlepší cesta k zjištění rezerv v personálním obsazení firmy. Cílem je optimální zařazení nových i stávajících pracovníků.
 
Výběr a příprava personálních rezerv
 
Tato oblast zahrnuje vzájemnou zastupitelnost, plány dovolených a přípravu pracovníků na budoucí funkce a pozice. Je nemyslitelné, aby ve firmě nebyla vzájemná zastupitelnost a to nejen pro klíčové pozice, ale postupně pro všechny funkce a pozice ve firmě. Tím se odstraní možný kolaps určitého úseku nebo oblasti při vyřazení daného pracovníka (nemoc, dovolená, náhlý úraz, úmrtí atd.). Nedílnou součástí je i příprava potencionálních rezerv.

Služby pro Vaši firmu

Poradenství v oblasti dotací z EU

Vedení účetnictví a ekonomické poradenství

Poradenství v oblasti HR managementu

 

Komplexní služby pro Vaši spokojenost

Kontaktní formulář

*
*
*
*
*
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.