Archiv aktualit

14.10.2015
Povinná dokumentace BOZP a PO pro malé firmy

S ohledem na stále častější kontroly státních orgánů a tedy i častější pokutování menších firem, jak v oblasti obchodní tak i výrobní, jsme se rozhodli podpořit právě tyto podnikatelské subjekty.

V otázkách ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany jsme pro všechny obchodní i  výrobní společnosti připravili balíčky základní povinné dokumentace za účelem splnění základních legislativních požadavků. Tyto dokumenty jsou po úvodních konzultacích upraveny na míru přímo Vaší firmě a uchrání Vás od velkých finančních sankcí ze strany státních orgánů.

Pro nezávaznou konzultaci nás neváhejte kontaktovat!

24.01.2014
Změna sídla společnosti

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že naše společnost změnila ke dni 17.1.2014 své sídlo na

Pod Třešněmi 700/34, 154 00 Praha 5 - Hlubočepy.

 

Korespondenční adresa zůstává stejná a to

Kostelní 75, 595 01 Velká Bíteš.

09.03.2013
Povinnosti firem v požární ochraně

Užitečná vstupní  informace právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám o povinnostech v oblasti požární ochrany (PO).

 
 
1. Ú  v o  d  e  m
 
Zákon o PO, z hlediska povinností v oblasti PO, zatříďuje výše uvedené subjekty do 3 skupin: 
      - provozující činnost b e z    z v ý š e n é h o   p o ž á r n í h o    n e b e z p e č í, mají určité základní povinnosti v oblasti PO
      - provozující činnost  s e   z v ý š e  ý m    p o ž á r n í m    n e b e z p e č í m, které těch povinností mají nepoměrně více (vedení požární  dokumentace, pravidelná školení, preventivní požární prohlídky, ….)
      - provozující činnost  s   v y s o k ý m     p o ž á r n í m    n e b e z p e č í m, které mají povinností nejvíce (další požární dokumentace, zvláštní hasicí vybavení a zařízení, …)
   Každá podnikající fyzická osoba a každá právnická osoba musí v souladu se zákonem o PO mít doklad o tzv. Začlenění provozované činnosti podle požárního nebezpečí (dále jen „Z a č l e n ě n í ….“).
 
   Tento doklad mohou zpracovat autorizovaní inženýři pro PO nebo osoby odborně způsobilé v PO a také technici PO (z působností v konkrétních organizacích).
    Toto „Z a č l e n ě n í….“ mohou územně příslušné orgány HZS (hasičské záchranné služby) kdykoliv upravit, zpravidla při preventivních požárních kontrolách.
   Aktualizace „Z a č l e n ě n í …“ se provádí :
- v rámci preventivních požárních prohlídek, min. 1 x ročně
- při každé změně provozních podmínek
- po každém požáru
 
   2 .  K d o    j s o u   právnické osoby a podnikající fyzické osoby
 
Z právnického hlediska každý občan  je   f y z i c k o u    o s o b o u.  Občané, kteří v něčem podnikají (mají živnostenský list, počet zaměstnanců není důležitý) jsou  p o d n i k a j í c í    f y z i c k é   o s o b y (PFO).
P r á v n i c k ý m i    o s o b a m i  jsou  jak podnikající společnosti, zapsané v obchodním rejstříku jako firmy (opět nerozhoduje počet zaměstnanců), ale i ostatní organizace, ať už  v působnosti státní správy nebo  samosprávy, rozpočtové i neziskové organizace, družstva atd.).
Každá    p r á v n i c k á   či   p o d n i k a j í c í    f y z i c k á    o s o b a   provozuje svou činnost v nějakém prostředí, ať to je řemeslník, zemědělec, projektant, advokát, lékař, učitel…. Toto prostředí může být více či měně příčinou požárního nebezpečí (garáž, kancelář, dílna, sklad, ordinace, archiv...).
 
   3.  J a k á    j e    r e a l i t a  ?
 
   I když poslední znění zákona o PO, s příslušnými prováděcími předpisy, které ukládá povinnost všem právnickým i podnikajícím fyzickým osobám dokladovat pro provozovanou činnost  „Z a č l e n ě n í …“, je v účinnosti již delší dobu, je skutečnost taková, že mnohé z nich neví vůbec,  „která bije“
   Přitom zákon o PO opravňuje Státní požární dozor (SPD) kdykoliv u kterékoli z nich provést kontrolu plnění povinností v oblasti PO, s právem uložit pokutu. A první, co bude SPD  požadovat, bude  doklad o „ Začlenění …“, na základě kterého se bude odvíjet rozsah povinností v PO.
 
   4.  P o v i n n o s t i    v     P O  -   s t r u č n ě    z e    z á k o n a
 
    Už v úvodu bylo sděleno, že rozsah povinností v PO se značně liší dle  „Z a č l e n ě n í“
činností právnických nebo podnikajících fyzických osob podle požárního nebezpečí. Je proto důležité, aby každá taková osoba měla tento průkazný doklad o svém požárním nebezpečí.
Ale i právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti b e z   p o ž á r n í h o  n e b e z p e č í, těch povinností v PO ze zákona mají dost. Ve stručnosti , viz zákon o PO,  § 5 :
- obstarávat ve stanoveném rozsahu a udržovat v provozuschopném stavu věcné prostředky PO  (hasící přístroje, hydranty,…) a požárně bezpečnostní zařízení
- dodržovat podmínky pro hašení požáru (přístupové komunikace, únikové cesty, přístup k energetickým uzávěrům,…)
- dodržovat technické podmínky a návody k zařízením a provozovaným činnostem
- označovat místa stanovenými bezpečnostními a informativními  značkami
- umožnit Státnímu požárnímu dozoru provádění požárních kontrol
- oznamovat hasičům každý požár při provozované činnosti
- zákaz vypalování porostů, 
- oznamovat hasičům předem spalování hořlavých látek na volném prostranství
- pravidelně provádět preventivní požární prohlídky nejméně 1 x ročně při činnostech, kde se na pracovišti vyskytují více jak 3 osoby v trvalém pracovním poměru
 
5. „Z a č l e n ě n í  ….“ máme,  jak  ale  dál při plnění  povinností  v  PO ?
 
Právnické a podnikající fyzické osoby, provozující činnosti  b e z    z v ý š e n é h o     p o ž á r n í h o   n e b e z p e č í,  to mají nejjednodušší. Úkoly uvedené v předchozím odstavci zvládnou vlastními silami. Doporučit je snad možno vstupní nebo občasnou konzultaci s kýmkoli, kdo o PO něco ví  (hasiči SDH a HZS, odborně způsobilé osoby a projektanti autorizovaní pro oblast PO atd.).
 
 Právnické a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti   se   z v ý š e n ý m    p o ž á r n í m    n e b e z p e č í m,    to mají nepoměrné složitější. Zákon o PO jim mimo jiné ukládá :
- zpracovávat, vést a aktualizovat požární dokumentaci:
            - začlenění o provozované činnosti
            - organizace požární ochrany
            - požární kniha
            - požárně poplachové směrnice
            - požárně evakuační plán
            - požární řád
            - řád ohlašovny požáru
            - dokumentace o školeních zaměstnanců a odborné přípravě pož. hlídek
            - případně další, dle rozhodnutí HZS
  Rozsah požární dokumentace je možno redukovat po dohodě s územně příslušným HZS. 
  Dále musí mít zajištěno:
- vstupní a periodická školení zaměstnanců a odborná příprava pož. hlídek
- provádění periodických preventivních požárních prohlídek, min. 2 x ročně
- a další úkoly vyplývající ze zákona o PO a jeho prováděcích předpisů
   Pro tyto osoby ke splnění uvedených povinností je nejlépe :
       - u větších si nechat proškolit do stálého pracovního poměru odborně způsobilou osobu, např. technika PO,  s podporou dalších požárních preventistů
       - u menších uzavřít na technickou pomoc při plnění úkolů v PO externí dohodu s odborně způsobilou osobou nebo s autorizovaným projektantem PO. 
 
     Právnické a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti  s   v y s o k ý m    p o ž á r n í m    n e b e z p e č í m  - jedná se zejména o firmy, které provozují činnost s velkým množstvím nebezpečných  látek (hořlavé kapaliny a hořlavé plyny, snadno hořlavé pevné látky, výbušné látky atd.). Tyto organizace, kromě již výše uvedených povinností, mají ještě další povinnosti, jak vyplývají ze zákona o PO a jeho prováděcích předpisů, případně musí plnit i další povinnosti z rozhodnutí HZS.
       
6. Z á v ě r e m
 
   Účelem tohoto dokumentu je upozornit všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby  na jednu z jejich základních povinností: mít vědomost o svém požárním nebezpečí při provozování činnosti, tj. mít především doklad o    Z a č l e n ě n í    p r o v o z o v a  n é     č i  n n o s t i    p o d l e   p o ž á r n í h o    n e b e z p e č í , ze kterého pak dále vyplývá rozsah povinností v PO.
    Neznalost zákona neomlouvá. Jeho účinnost se v plném rozsahu projeví, až se něco stane.
Pak nastoupí vyšetřovatelé a další úřední osoby, kteří se v zákonech dokonale vyznají – policie, hasiči, inspektoři práce, životního prostředí – a nezapomínejme na neochotné pojišťovny.
   Je stále ještě dost, právnických osob a podnikajících fyzických osob, které povinnosti v PO nějakým způsobem dluží. Považujte proto tento doklad za upřímnou radu, nakonec ve vašem vlastním zájmu.
 
7. P o d k l a d y
 
- zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- jeho prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
- a další předpisy související 
 
Vypracoval: Ing. Jan Smolík, ve spolupráci s odborně způsobilými osobami v oblasti PO
 
29.09.2011
Podpora malých firem

S ohledem na stále častější kontroly státních orgánů a tedy i častější pokutování menších firem, jak v oblasti obchodní tak i výrobní, jsme se rozhodli podpořit právě tyto podnikatelské subjekty.

V otázkách ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany jsme pro všechny obchodní i  výrobní společnosti připravili balíčky základní povinné dokumentace za účelem splnění těch nejzákladnějších legislativních požadavků. Tyto dokumenty jsou po úvdních konzultacích upraveny na míru přímo Vaší firmě a za zcela minimální finanční obnos Vás uchrání od velkých finančních sankcí ze strany státních orgánů.

Pro nezávaznou konzultaci nás neváhejte oslovit, např. pomocí kontaktního formuláře.

Služby v oblasti ochrany životního prostředí

Kontroly plnění legislativy ve Vaší firmě

Příprava povinné dokumentace Vaší firmy

Poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí

Účast při kontrolách státních orgánů

Plný outsourcing veškerých činností v souvislosti s ochranou ŽP

Příprava a certifikace dle ISO 14001

 

Postaráme se o Vás

Služby v oblasti BOZP a požární ochrany

Kontrola plnění požadavků v oblasti BOZP a PO

Příprava povinné dokumentace BOZP a PO pro Vaši firmu

Účast při kontrolách státních orgánů

Poradenské služby v rozsahu dle Vašich požadavků

Převzetí odpovědnosti a outsourcing v oblasti BOZP a PO

Postaráme se o Vás

Služby v oblasti procesního řízení

Příprava a zavádění systémů řízení kvality

Optimalizace firemních procesů

Hledání a návrhy úspor nákladů

Školení a vzdělávání zaměstnanců

Audity a certifikace systémů řízení kvality

Pomůžeme Vaší firmě růst

Služby kvality

Vizuální kontrola, třídění a přebírání výrobků/komponent dle předložených požadavků, značení dílů

Kontrola výrobků/komponent pomocí optických zařízení (mikroskopy, endoskopy, lupy)

Kontrola výrobků/komponent pomocí měřidel (komunální měřidla, speciální a další)

Kontrola výrobků/komponent pomocí přípravků

Zkoušení funkčnosti komponent

Vysoká kvalita je nutnost!

Služby pro Vaši firmu

Poradenství v oblasti dotací z EU

Vedení účetnictví a ekonomické poradenství

Poradenství v oblasti HR managementu

 

Komplexní služby pro Vaši spokojenost

Kontaktní formulář

*
*
*
*
*
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.